Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 817 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 8, ал.1, ал. 9 и ал. 10 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, протоколи №15/27.06.2013 г. и № 16/27.08.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г., със следните имоти:
1.1. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1435 с площ 488 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 6969/30.05.2013 г. (вписан под № 132 , т.19, дв.вх. №7931, н.д 3747 от 05.06.2013 г. на АВп.) с прогнозен приход от продажба му в размер на 440,00 лева.
1.2. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1438 с площ 446 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 6948/16.04.2013 г. (вписан под № 43, том 14, дв.вх. 5747 н.д.2678 от 19.04.2013 г. на АВп.) с прогнозен приход от продажба му в размер на 400,00 лева.
1.3. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот имот № 503.1415 с площ 757 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 6956/22.04.2013 (вписан под № 57, том 15, дв.вх.6139, н.д.2867 от 26.04.2013 г. на АВп.), с прогнозен приход от продажба му в размер на 685,00 лева.
1.4. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1554 с площ 474 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7001/09.07.2013 г. (вписан под № 2, том 25, дв.вх.10102, н.д.4800 от 12.07.2013 г. на АВп.), с прогнозен приход от продажба му в размер на 427,00 лева.
1.5. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1660 с площ 528 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7002/09.07.2013 г. (вписан под № 5, том 25, дв.вх.10111, н.д.4801 от 12.07.2013 г. на АВп.), с прогнозен приход от продажба му в размер на 475,00 лева.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:
2.1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1435 с площ 488 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 6969/30.05.2013 г. (вписан под № 132 , т.19, дв.вх. №7931, н.д 3747 от 05.06.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 440,00 /четиристотин и четиридесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2.2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1438 с площ 446 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 6948/16.04.2013 г. (вписан под № 43, том 14, дв.вх. 5747 н.д.2678 от 19.04.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 400,00 /четиристотин/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2.3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот имот № 503.1415 с площ 757 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 6956/22.04.2013 (вписан под № 57, том 15, дв.вх.6139, н.д.2867 от 26.04.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 685,00 /шестстотин осемдесет и пет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2.4.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1554 с площ 474 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7001/09.07.2013 г. (вписан под № 2, том 25, дв.вх.10102, н.д.4800 от 12.07.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 427,00 /четиристотин двадесет и седем/ лева, без включени ДДС, данъци и такси
2.5.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1660 с площ 528 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7002/09.07.2013 г. (вписан под № 5, том 25, дв.вх.10111, н.д.4801 от 12.07.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 475,00 /четиристотин седемдесет и пет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)