Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 817 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 14, ал. 1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява допълнение в действащата „Обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл.56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредба №7 на Общински съвет-Русе, обслужващи търговията, на територията на гр. Русе“ с преместваем обект – павилион за пазарна търговия, с размери 14,00/ 21,50 м и Нкк=4,00 м, разположен върху терен – публична общинска собственост, в гр. Русе, ж. к. „Здравец-изток“, между ул. „Рига“, ул. „Киев“ и ул. „Будапеща“, съобразно разположението, отразено в схема за поставяне, утвърдена на 14.02.2018 г. от Главния архитект на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)