Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 818 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл. 8, ал.1, ал.9 и ал.10 ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.40, ал.1 от ЗГ и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление за закупуване на имота и извлечение от протокол №14/31.05.2013 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 5890/19.05.2009г., находящ се в землището на с. Николово, местност „Липата” представляващ залесена територия обособена в имот с кадастрален номер 000354 с площ 500 кв.м., с прогнозен приход от продажба му в размер на 846,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот находящ се в землището на с. Николово, местност „Липата”, представляващ залесена територия, обособена в имот с кадастрален номер 000354 с площ 500 кв.м., предмет на АОС № 5890/19.05.2009г., вписан с вх.рег.7351/29.05.2009 г., под № 68, том ХVІ, н.д.3380 в АВп. при начална тръжна цена 846,00 лв., без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)