Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 818 Прието с Протокол № 32/22.03.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет Русе реши:
1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на:
Евтим Ангелов Миланов, ЕГН: 144516****.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)