Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 818

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т.4 и т.10, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Точка № 100 от общата схема за поставяне на павилион – заведение за бързо хранене в ж.к..”Дружба-3”, ул.“Даме Груев”, пред бл.№6, с площ от 28,80 кв.м. и начална месечна наемна цена 170,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Точка №558 от общата схема за поставяне на павилион за заложна къща и магазин за промишлени стоки в ж.к. “Родина-3”, бул.”Родина” и ул.“Шипка”, с площ от 46,40кв.м. и начална месечна наемна цена 308,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и т. 10, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)