Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 819 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-101 от 11.11.2021 г., от Лора Пламенова Василева, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.154.24, находящ се в местност „Хайдук дере“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя устройствена територия за рекреационни дейности- „Вилна зона“ (Ов), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Със скицата-предложение се предвиждат ограничителни линии на застрояване отстоящи на 5м от външната имотна граница, на 4м от страничните имотни граници и на 6м от дъното на имота. Съществуващите в имота сгради не се запазват като елементи на плана. За имота се предвижда ново жилищно застрояване в рамките на ограничителните линии. Имотът е електроснабден и водоснабден от кооперации на територията на местността. Представени са Удостоверение от Водоснабдителна кооперация „Аква 2002“, Удостоверение от Кооперация „Светлина“ в м-ст „Хайдук дере“ и становище с №К-EDN-6676#1 от 08.12.2021г. от „ЕРП Север“ АД.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.154.24, находящ се в местност „Хайдук дере“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)