Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 82 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 82
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.62, ал. 2 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Изменя решение № 356 на ОбС-Русе, прието с протокол №19/20.11.2008 г., както следва: в т. 4 след текста ул. „Околчица” № 9 – вместо „І-ви и ІІ-ри етаж с разгъната застроена площ 668 кв.м. – АПОС № 1293/10.04.1997 г.”, да се чете „ПИ с идентификатор 63427.7.138 с площ 3213 кв.м. и построената в него сграда с идентификатор 63427.7.138.1 със застроена площ 483 кв.м.”, предмет на АОС № 6626/25.01.2012 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)