Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 82 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинска собственост на Общински съвет-Русе, във връзка с Раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 14 и ал. 3; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:
1. Поправя очевидна фактическа грешка в т. III от решение № 1450, прието с Протокол № 52/16.07.2015 г., Общински съвет Русе, като вместо „хангар, депо, гараж с 63427.2.4790.5“, да се чете „хангар, депо, гараж с 63427.2.4790.6“
В останалата си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)