Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 820 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-107 от 29.11.2021 г., от Станчо Раднев Митев, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.166.17, находящ се в местност „Астардийка“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя устройствена територия за рекреационни дейности- „Вилна зона“ (Ов), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Със скицата-предложение се предвиждат ограничителни линии на застрояване отстоящи на 3м от външните имотни граници и на 4м от вътрешните имотни граници. Към настоящия момент в ПИ с идентификатор 63427.166.17 няма съществуващи постройки. За имота се предвижда ново жилищно застрояване в рамките на ограничителните линии. Имотът е електроснабден и водоснабден от кооперации на територията на местността. Представени са Удостоверение от Водоснабдителна кооперация СЦН „КООП Астарджийка“ Клон 2, Удостоверение от Кооперация „КООП Астарджийка“ Клон 1 в м-ст „Астарджийка“, становища с №К-36492#1 от 17.12.2021г. от „ВиК“ ООД-Русе и №К-EDN-6883#1 от 14.12.2021г. от „ЕРП Север“ АД.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.166.17, находящ се в местност „Астарджийка“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)