Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 820 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията, становище изразено в Протокол №18 от 29.10.2013 г. на Комисията по общинска собственост и Доклада на специалисти от дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” при Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за премахване на масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 73,31 кв. м., състояща се във всеки един етаж от две стаи, кухненски бокс, коридор и тераса с вътрешно стълбище за етажите, попадаща в поземлен имот 4210 от кв. 747 на ЖК „Родина 1 и 2” на град Русе, с административен адрес на имота: град Русе, ЖК „Родина”, ул. „Сърнена гора” №30, предмет на АОС №1019 от 27.01.1997 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да организира премахването на сградата и разчистването на терена от отпадъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)