Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 820 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Допълва Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2018 г., приет с Решение №735/25.01.2018 г., Приложение №2 с точка 2.10: „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто четиридесет и осем точка деветнадесет точка седемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ магазин със застроена площ от 138,42 кв.м. /сто тридесет и осем квадратни метра и четиридесет и два квадратни дециметра/, заедно с 2,639 % /две цяло шестстотин тридесет и девет процента/ идеални части от общите части на сградата, разположен на първи етаж на осеметажна жилищна сграда, жилищен блок „Първа пролет“, ул. „Плиска“ №5, кв. Възраждане, гр. Русе, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г.“.
2. Открива процедура за приватизация на „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка сто четиридесет и осем точка деветнадесет точка седемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ магазин със застроена площ от 138,42 кв.м. /сто тридесет и осем квадратни метра и четиридесет и два квадратни дециметра/, заедно с 2,639 % /две цяло шестстотин тридесет и девет процента/ идеални части от общите части на сградата, разположен на първи етаж на осеметажна жилищна сграда, жилищен блок „Първа пролет“, ул. „Плиска“ №5, кв. Възраждане, гр. Русе, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г.“.
3. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)