Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 820

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
І.Дава съгласие за продължаване действието на договори с допълване срока на същите, както следва:
1. Договор № 2314/ 22.03.2007год.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.2, каб. № 55 . наемател – МДЛ “ЗДРАВЕ – 99”ООД – д-р Розина Пенчева Първанова
. наем – 91,20 лв./месец с ДДС . площ – 33,93кв.м.
. срок до 22.03.2017год.
2. Договор № 2312/ 20.03.2007год.
. предназначение – лекарски кабинет . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус І, ет.2, каб. № . наемател – “АСИМП по кардиология – ИП- д-р.Кондов”ЕООД
. наем – 102,00 лв./месец с ДДС . площ – 38,70кв.м.
. срок до 20.03.2017год.
3. Договор № 2311/ 20.03.2007год.
. предназначение – офиси . адрес – ж.к. “Здравец”, ул. „Рига“№ 35 – корпус 3, ет.2, каб. №№ 46,47,48,49
. наемател – „ХИГИЯ“ЕАД
. наем – 602,32 лв./месец с ДДС . площ – 153,44 кв.м.
. срок до 20.03.2013 год.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общински съвет – Русе да сключи допълнителни споразумения за продължаване сроковете на договорите за наем по т.І, т.1 и т.2 с допълване до 10 години и за т.3 с допълване до 3 години.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)