Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 821 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-108 от 03.12.2021 г., от „Амир и Аяз“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 07231.38.262, находящ се в местност „Къмпинга“, землището на с. Бъзън, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Със скицата-предложение се предвиждат ограничителни линии на застрояване отстоящи на по 3м от външната и вътрешните имотни граници. Към настоящия момент в ПИ с идентификатор 07231.38.262 има три съществуващи постройки с идентификатори 07231.38.262.1; 07231.38.262.2 и 07231.38.262.3, които не се запазват като елементи на плана. За имота се предвижда ново застрояване със складови и обслужващи функции в рамките на ограничителните линии. Имотът не е електроснабден и водоснабден. Представено е становище с №К-EDN-7050#1 от 17.12.2021г. от „ЕРП Север“ АД.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 07231.38.262, находящ се в местност „Къмпинга“, землището на с. Бъзън, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)