Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 821 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2, т. 6, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК и чл. 5, чл.6, ал.1 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите, чл.7, т.20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот – магазин в ж.б. „Твърдина”, гр.Русе, ул. „Доростол” № 51, АОС №6862/11.01.2013 г.
2. Утвърждава тръжната документация /Приложение 5/ при следните условия:
2.1 Начална тръжна цена – /73 000 лв/.
2.2 Стъпка на наддаване – /3000 лв/.
2.3 Депозит за участие в търга – /5000 лв/., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.4 Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до дена на подписване на договора за продажба.
3 Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 120 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
4 Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
5 Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
6 Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
7 Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.
8 Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.
9 Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
10 Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
11 Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
12 При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)