Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 821 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие на „Общински транспорт Русе“ АД да бъде отпуснат допълнителен паричен заем в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева, който да бъде предоставен чрез увеличаване размера на главницата по договора за паричен заем, без да се променят останалите клаузи по договора.
Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към договора за предоставяне на паричен заем, при посочените по-горе условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)