Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 822 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-115 от 17.12.2021 г. от Васко Цветанов Маринов чрез упълномощено лице – Мартин Йорданов Димитров с Пълномощно №6840 от 25.11.2021 г. от Нотариус с Рег. №751, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ №503.2120, находящ се в местност „Дрибак 1, 2“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя зона за рекреационни дейности – „Вилна зона“ (Ов), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Със скицата-предложение се предвиждат ограничителни линии на застрояване отстоящи на 4м от вътрешните имотни граници, на 2м от югозападната имотна граница и разположени на югоизточната имотна граница. Към настоящия момент в ПИ №503.2120 няма съществуващи постройки. За имота се предвижда ново жилищно застрояване в рамките на ограничителните линии. Имотът е захранен с ток от кооперация на територията на местността и с вода от съществуващ кладенец в имота. Представени са становища с №К-15#1 от 13.01.2022 г. от „ВиК“ ООД-Русе и №К-EDN-37#1 от 11.01.2022 г. от „ЕРП Север“ АД.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ №503.2120, находящ се в местност „Дрибак 1, 2“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)