Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 822 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и протокол № 18/29.10.2013 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк “Изток”, представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.760 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 500 кв.м., предмет на АОС № 7089/05.11.2013 г., вписан под № 105, том 40, н.д. 7894, вх. рег. № 15707/07.11.2013 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 93 880 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)