Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 822 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 6 и т. 23 и чл. 17, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 125, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси“, във връзка с Решение N759, прието с Протокол № 30/01.02.2018 г. на Общински съвет Русе“, във връзка с чл. 62, aл. 1, т. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие Община Русе да спонсорира със сумата от 270 000 лв. СНЦ „ФК „Дунав-2010 –Русе“ с ЕИК 176010133 за осъществяване на спортната дейност на клуба срещу задължение за популяризиране на община Русе.
2. Средствата по т. 1 да се осигурят чрез намаляване на средствата по Програма Спорт, утвърдена с Решение N759, прието с Протокол N30/01.02.2018 год. от 900 000 лв. на 630 000 лв. и се прехвърлят в дейност 719 Други дейности по спорта и физическата култура, параграф 1020 Външни услуги.
3. Възлага на кмета на община Русе да подпише договор за спонсорство с посочване на конкретни задължения за спортния клуб за популяризиране на община Русе чрез посочените от заявителя ползи, съгласно предложение вх.№36-58-1/04.04.2018 г. и поставяне знака на община Русе и съответния надпис на автобуса на клуба от двете страни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)