Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 822

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл. 63, ал.1 и ал.3 от Закона за горите, чл.101, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за горите и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 16, като в раздел ІХ чл. 52 придобива следната редакция:
– ал.3. Такси за странични ползвания и странични горски продукти, добити в гори от общински горски и поземлен фонд както следва:
– т. VІІІ. Паша в горите и горски пасища за една година – за пчелини – 72 лв. на декар.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)