Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 823 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Английска гимназия „Гео Милев”-Русе, част от недвижим имот-публична общинска собственост намиращ се в гр. Русе по ул. «Алея Възраждане» № 3, представляващ сграда с идентификатор 63427.1.24.2 със застроена площ 775 кв.м., предмет на АОС № 7079/14.10.2013 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за предоставяне на частта от имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)