Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 823 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-10-20/07.02.2018 г. и извлечение от Протокол №26/02.03.2018 г. на КОС, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г., с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №8185/26.04.2017 г., находящ се в гр. Русе, ИПЗ, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.8.247, с площ от 522 кв.м. съгласно КККР на гр. Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 22 500,00 лева /двадесет и две хиляди и петстотин лева/.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63427.8.247, с площ от 522 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, съгласно КККР на гр. Русе, представляващ УПИ IX-798, за квартал ИПЗ по регулационния план на гр. Русе, предмет на АЧОС №8185/26.04.2017 г., вписан под №183, т. 11, н.д. 2253, ДВР 4983, вх. №5051 от 28.04.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 22 500,00 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/, без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)