Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 823

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Отлага избора на контрольори на общински търговски дружества и удължава срока на действащите контрольори с два месеца.
2. Утвърждава условия за конкурс за избор на контрольори, както следва:
2.1. Кандидатите за тези длъжности е необходимо да отговарят на следните изисквания:
Образование – висше;
Опит в дейността на фирмата, за която се кандидатства;
Кандидатът да не извършва дейности и да не участва в органи на управление на дружество, което извършва дейности конкурентни на общинското търговско дружество.
Да не са управители, зам. управители или наети лица в съответното дружество;
Да не са съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
Да не са лишени с присъда от правото да заемат материално-отчетническа длъжност.
2.2. Необходими документи:
Автобиография със снимка;
Мотивационно писмо с кратка примерна концепция за потенциалния принос на кандидата към дейността на фирмата;
Копие от документите за завършено образование и придобита професионална квалификация;
Свидетелство за съдимост;
Декларация от кандидата, че не е управител или член на управителен контролен орган на държавни или общински еднолични търговски дружества;
Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 20, т. 2 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе;
Препоръки /желателно/.
Документи ще се приемат в канцеларията на Общинския съвет (Община Русе, ет. 3, стая 304) до 05.04.2010 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)