Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 824 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 и по реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. № УТ-27-1/05.01.2022г. от Пламен Георгиев Мешков – управител на „Ваярта“ ЕООД,  Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание и дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 47336.39.251, местност „Лозенски път“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Мартен, Община Русе в съответствие с изискванията на чл. 108, ал. ал. 2 от ЗУТ и чл. 2, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/.

ПУП-ПЗ да отговаря на изискванията на Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,  Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 19/2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, Наредба № 3/2000г. за защитени или незащитени водни обекти в зависимост от типа на водоизточника. ПУП – ПЗ да се  съгласува  със съответните администрации, в т.ч. с РИОСВ – Русе за спазване изискванията на ЗОЗЗ и РЗИ – Русе, съгласно чл. 18 от Наредба № 36/2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)