Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 824 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. № ОИ-10-9/15.01.2018 г. и извлечение от протокол №26/02.03.2018 г. на КОС, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г., с продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС №8546/19.02.2018 г., находящ се в в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5″, представляващ имот №503.1163 с площ 507 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 4,5”, с. Николово, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2 328,00 лева.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот №503.1163 с площ 507 кв.м. с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, четвърта категория, намиращ се в землището на с.Николово, местност „Дрибак 4,5″, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС №8546/19.02.2018 г., вписан под №93, том 5, н.д. 925, дв.вх. 2155, вх. №2200 от 23.02.2018 г. по описа на Службата по вписвания – гр. Русе, при начална тръжна цена 2 328,00 лв., без дължими, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)