Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 825 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.45, ал.4 и ал.9, предложение 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и Заповед № 4-95-00-61 от 04.02.2022 г.  на Областният управител на Област Русе,  Общински съвет – Русе  реши:

Изменя свое Решение № 785, прието с протокол № 29 от 24.01.2022 г., както следва:

Точка 1.4. от диспозитива на решението придобива следната редакция:

  1. „ 1.4.  Дава съгласие кмета на Община Русе във връзка с т.1.1 и т.1.2 от настоящото решение, да изготви искане до Министъра на Финансите, Министъра на Транспорта и съобщенията, Председателя на Комисията по бюджет и финанси, Председателя на Комисията по транспорт и съобщения за получаване на компенсация от държавния бюджет за намалението на приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022 г., умножен по разликата между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе и минималния размер на данъка по чл.61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл.61ч от същия закон.“
    1. В точка 2 от решението вместо  „ чл. 61, ал. 1 от АПК“,  да се чете  чл. 60, ал. 1 от АПК.

В останала си част решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)