Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 825 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Изменя Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №774, прието с протокол №31/22.02.2018 г., като премахва от списъка точка №43 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, бл. №44, вх. „А“, ет. 6, ап. 16, предмет на АЧОС №1935/19.05.1998 г.
2. Допълва Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №774, прието с протокол №31/22.02.2018 г., като създава нова точка №1595 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, бл. №44, вх. „А“, ет. 6, ап. 16, предмет на АЧОС №1935/19.05.1998 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)