Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 826 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.6 и ал.7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе  реши:

            I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в редовнотото присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 06.04.2022 г. (сряда) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 26.04.2022 г. (вторник) от 11,00 часа, оправомощава г-жа Магдалина Илиева – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за посочените ден, час и място.

            II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на редовнотото присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 06.04.2022 г. (сряда) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 26.04.2022 г. (вторник) от 11,00 часа, както следва:

1. Съгласуване на проекта за коригиран Бизнес план за дейността на „ВиК“ ООД – Русе в регулационен период 2022 – 2026 г.

Докладва: Председател на АВиК – Русе.

2. Приемане на Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 2021 година.

Докладва: Председател на АВиК – Русе.

3. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русеза 2021 година.

Докладва: Председател на АВиК – Русе.

4. Приемане на Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2022 година.

Докладва: Председател на АВиК – Русе.

            III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на редовнотото присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 06.04.2022 г. (сряда) от 11,00 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, и резервна дата за заседанието на 26.04.2022 г. (вторник) от 11,00 часа, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)