Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 826 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 62/2010 г.), Протокол №26/02.03.2018 г. и мотивирано искане от Общинска служба „Земеделие“ – град Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие за възстановяване право на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чрез обезщетение на наследниците на Цветана Петрова Деликънева, бивш жител на град Русе, върху поземлен имот, общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.64.18 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 4,001 дка, в местността „Под ормана“, землище на град Русе, начин на трайно ползване: Нива, четвърта категория при неполивни условия
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)