Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 827 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; във връзка с чл.14., ал.7 и чл.14, ал.2, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл.11, ал.1 и ал. 2, чл. 16, ал.1 и ал.2, чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; във връзка с раздел І, чл.1, т.1 и т.2, чл. 2, ал.1, т. 39 и ал. 2, раздел ІІ, чл. 3, чл.4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 17.02.2014 г. до 03.03.2014 г. на временни обекти общинска собственост за организиран Мартенски базар – павилиони, с площ от 4,00 кв.м. и начална наемна цена за всеки павилион – 12,00 лв./ден без включен ДДС, монтирани върху част от терен публична общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул. „Александровска”, зона „В-2”, от магазина на ЦБА-бивши хали в посока паметника на „Альоша”, съгласно подробна схема, утвърдена от гл. архитект на Община Русе.
2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Еквилибриум”, представлявано от Дейвид Бисет – ръководител проект Комплекс за социални услуги за деца и семейства за павилион № 19, елемент на схемата за временен Мартенски базар. Павилионът ще се ползва на 24.02 и 25.02.2014 г. 3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Дете и пространство”, представлявано от д-р Любомир Жупунов за павилион № 19, елемент на схемата за временен Мартенски базар. Павилионът ще се ползва от 26.02. – 01.03.2014 г. Решението по т. 2 и т. 3 подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)