Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 827

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА чл.18, ал.2, т.3 от Закона за закрила развитието на културата, Общинският съвет реши:

1. Настоящият член 15 на Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г., гласящ: “Заседанията на комисията се свикват не по-късно от 7 (седем) дни след крайния срок за подаване на документите за конкурса”, да придобие следната редакция: “Чл. 15. Комисията заседава
1. не по-късно от 7 (седем) дни след крайния срок за подаване на документите за конкурса при кворум не по-малко от 2/3 от общия състав на комисията.
2. взема решения с обикновено мнозинство.”

2. Определя максимален размер за финансиране на едно проектно предложение – 3 000 лева.