Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 828 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.1, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за търговска дейност, с площ от 7,75 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Дружба-3”, кв.593, ул. „Даме Груев”, пред бл. №10 и начална наемна цена от 64,00 лв. – т. 5006 от общата схема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)