Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 828 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещения за спортни дейности, с обща площ 455,66 кв. м (включващи зали за спортна гимнастика – два броя, с обща площ 104,46 кв. м, зала за спортна стрелба с площ 105,64 кв. м, санитарен възел с площ 13,92 кв. м, зали за спортни дейности – два броя, с обща площ 121,66 кв. м, коридор с площ 109,98 кв. м), разположени в сутерена на корпус Д на монолитна четириетажна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.6.241.3, със застроена площ на цялата сграда – 1 088,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 470,00 лв. (Четиристотин и седемдесет лева) без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години на помещения за печатарски услуги, с обща площ 218,00 кв. м (включващи две помещения с обща площ 108,00 кв. м и помещение с площ 110 кв. м), разположени на първи етаж на корпус В на монолитна четириетажна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.6.241.3, със застроена площ на цялата сграда – 1 088,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 289,00 лв. (Двеста осемдесет и девет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)