Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 828

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет реши:

1.Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на РОБЕРТО АЛЕКСАНДРОВ ТОМОВ, ЕГН – 0552295306.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)