Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 829 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 12,00 кв. м, до автоспирка, намираща се пред ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, в с. Николово, община Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 31,00 лв. (Тридесет и един лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)