Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 83 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 83
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.З от ЗОС и чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

I. Предоставя безвъзмездно за управление на Дома за възрастни с физически увреждания „Милосърдие“, за срок от 10 години, следните недвижими имоти – публична общинска собственост, намиращи се в гр. Русе:
1. По ул. „Белмекен” № 16, представляващ ПИ с идентификатор 63427.5.970 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 2534 кв.м., заедно с построената в него
двуетажна монолитна сграда със сутерен, със застроена площ 418 кв.м., предметна АОС № 6624/24.01.2012 г.
2. По ул. «Бачо Киро» № 16 в кв. Средна кула, представляващ 2 957/3 803 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 63427.10.485 по кадастралната карта на гр.Русе и построената в него част от двуетажна масивна сграда със сутерен – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.10.485.1.2: на първия
етаж със застроена площ 336 кв.м., на втория етаж със застроена площ 438 кв.м., заедно със 77 % ид. части от общите части на сградата, предмет на АОС № 6636/07.02.2012 г.
II. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед за предоставяне на имотите.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)