Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 83 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал.3 и ал.4, чл. 53, т. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл.49, ал.1 ЗФВС и чл.71, чл.72, т.1 и чл.75, ал.1 от ППЗФВС и чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ поземлен имот предмет на АЧОС №7635 от 20.11.2015г., с идентификатор 63427.4.3039 и с площ 1 468кв.м., находящ се в гр.Русе, ж.к. Дружба 3, на ул.Никола Йонков Вапцаров.
2. Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ – „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на ОП „Спортни имоти”, като се добавя:
„ПИ с идентификатор 63427.4.3039, с площ 1 468кв.м., находящ се в гр.Русе, ж.к. Дружба 3, на ул.Никола Йонков Вапцаров., описан в АЧОС №7635 от 20.11.2015г.”
3. Приема Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП “Спортни имоти”, за отдаване под наем през 2016 г. по Закона за физическото възпитание и спорта, както следва:
3.1 ПИ с идентификатор 63427.4.3039, с площ 1 468кв.м., находящ се в гр.Русе, ж.к. Дружба 3, на ул.Никола Йонков Вапцаров., описан в АЧОС №7635 от 20.11.2015г, като спортно игрище.
Описания по-горе спортен обект да се отдаде под наем по ЗФВС и ППЗФВС на лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове за срок от 10/десет/ години, при наемна цена, определена от лицензиран независим оценител, притежаващ сертификат за правоспособност по Закона за независимите оценители.
Кметът на Община Русе да извърши последващите, съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)