Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 83 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

1. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1742 – за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №1, с площ 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

            2. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1566 – за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ 1,44 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В2“, ул. „Александровска“ и ул. „Мостова“, с начална тръжна месечна наемна цена – 35,00 лв. (Тридесет и пет лева) без включен ДДС.

            3. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.965 – за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ 2,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В1“, пресечна точка на ул. „Александровска“ и ул. „Асен Златаров“, позиция „А-7“, с начална тръжна месечна наемна цена – 48,00 лв. (Четиридесет и осем лева) без включен ДДС.

            4. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.965 – за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ 2,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В1“, пресечна точка на ул. „Александровска“ и ул. „Асен Златаров“, позиция „А-5“, с начална тръжна месечна наемна цена – 48,00 лв. (Четиридесет и осем лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)