Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 83 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

           На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол №1/10.01.2020 г. на КОС, Общински съвет реши:

            Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VIII-1720 с площ от 820 кв.м. в кв. 106 по регулационния план на село Николово, Община Русе, отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №4974/14.06.2007 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 31 724,00 лв. (тридесет и една хиляди седемстотин двадесет и четири лева), без дължими данъци и такси.

          Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник – купувач. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)