Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 83

РЕШЕНИЕ № 83

Прието с Протокол № 7/28.02.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 и чл.14 т.2 от Закона за Общинските бюджети и чл.49 и чл.50 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет приета с Решение на Общински съвет Русе № 197 от 28.05.2004 г, Общинския съвет реши:

ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2008 г., както следва:

І. ПО ПРИХОДИТЕ на обща сума – 99 162 662 лв.
(разпределени по параграфи съгласно приложения № 1,1А и 1Б)
в това число:
1 . Приходи с държавен характер за финансиране
на държавни дейности : 38 375 090 лв.
– Обща допълваща субсидия 38 375 090 лв.
2. Приходи с държавен и общински характер за
финансиране на местни дейности 60 787 572 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи 1 010 100 лв.
Обща изравнителна субсидия 2 534 100 лв.
Целева субсидия за зимно поддърж.и снегопоч. 93 300 лв.
Имуществени данъци и неданъчни приходи 39 125 624 лв.
в т.ч.
собствени приходи за делегирани разходи 452 480 лв.
( Образование –178 100 лв.; Култура – 274 380 лв. Приложение № 1А)

Трансфери – -167 000 лв.
О Ф Д -100 000 лв.
Драматичен театър – 30 000 лв.
Куклен театър – 32 000 лв.
ПГ по туризъм – 5 000 лв.
Преходен остатък – 15 189 048 лв.
в т.ч.
– § 93 39 соб.прих. на второстепенни
разпоредители с делегирани бюджети 185 592 лв.
(Образование –134 449 лв.; Култура – 51 143 лв. ( Приложение № 1А )
§ 93 39 цел. ср-ва по проекти 2007 г. 135 884 лв. ( Приложение № 1Б )
– цел.ср-ва видеонаблюд.у-ща 48 000 лв.
– Такса битови отпадъци 4 031 835 лв.
– Туристическа такса 175 482 лв.
– Целеви капиталови ср-ва 29 019 лв.

Заеми 3 100 400 лв.
– за погасяване – ПУДООС -399 600 лв.
– усвояване заем Доходно здание 3 500 000 лв.

Друго финансиране – 98 000 лв.
– финансов лизинг – 98 000 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДИТЕ на обща сума – 99 162 662 лв.
(разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно приложения №,№ 2, 3, 3А, 4, 4А )

1. ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 82 057 022 лв.
– Разходи за дейности с държавен характер 38 375 090 лв.
Разходи за дейности с общински характер 43 681 932 лв.
в т.ч.-резерв за неотложни и непредвидени разходи -330 000 лв.
-разходи от собствени приходи на второстепенни
разпоредители с делегирани бюджети – 508 233 лв.
(Образование 204 410 лв.; Култура – 303 823 лв. Приложение № 1А)
-разходи по проекти от 2007 г. Образование – 109 306 лв.
( Приложение № 1Б )

2. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ с бюджетни средства 17 105 640 лв.

– Капиталови разходи с целева субсидия от ЦБ 1 010 100 лв.
§ 51 00 Основен ремонт 390 100 лв.
целеви обекти: 215 700 лв.
„Основен ремонт пътя /Русе – Кубрат/
клон Образцов чифлик 25 000 лв.
„Основен ремонт пътя /Русе – Юделник/
клон Просена” 100 000 лв.
„Основен ремонт пътя Ново село –
Семерджиево 90 700 лв.
други
Асфалтиране алеи и монтаж бордюри
Младежки парк” 174 400 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти 620 000 лв.
Изграждане улично осветление изх.Силистра
бул.”Тутракан” СМР ІІ-ри етап” 310 000 лв.
„Изграждане улично осветление бул.”България”-
от мостовете до ОУ „Ал.Константинов” 310 000 лв.

– Капиталови разходи със собствени средства 16 095 540 лв.
– в т.ч.-от собствени приходи на второстепенни
разпоредители с делегирани бюджети 129 839 лв. Образование – 108 139 лв.; Култура – 21 700 лв.
( Приложение № 1А § 52 00 )
– от проекти от 2007 г. Образование 26 578 лв.
( Приложение № 1Б § 52 00 )

3. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ с извънбюджетни средства 614 800 лв.
4. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – ВСИЧКО 17 720 440 лв.
( съгласно приложен поименен списък на обектите в инвестиционната програма на общината за 2008 година – Приложение № 5 )
ІІІ. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове и сметки за 2008 год., на обща сума по приходите 4 649 903 лв. и разходите 4 051 261 лв. съгласно Рекапитулация Приложение № 6 и Приложения №,№ 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Е, 6Ж, 6З и 6И.
ІV.Приема план-сметките на общинските предприятия “Спортни имоти”, “Жилфонд”,“Каре” ,“ СЗ “КООРС”, ОП “Пътно поддържане и сигнализация”, ОП „Доходно здание” и ОП “Индустриален парк”,съгласно Приложения №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 /
V.Приема плановия размер на разходите по бюджетите на кметствата под формата на субсидии от сборния общински бюджет за 2007 год. на обща сума 1 817 860 лв.съгласно Приложение № 14.

VІ.Определя числеността на персонала, средните месечни брутни работни заплати и средствата за работна заплата за 2008 год.- местни дейности, съгласно приложение № 16
VIІ.Утвърждава следните лимити за разходи :
1.Социално-битови разходи на персонала в размер на 3 на сто върху начислените трудови разходи на лицата назначени по трудови правоотношения .
2.Представителни разходи 105 700 лв.
– в това число :
Общинска администрация – 100 000 лв.
Кметства – всичко – 5 700 лв.
1.Николово – 500 лв.
2.Мартен – 1 000 лв.
3.Ново село – 500 лв.
4.Червена вода – 500 лв.
5.Семерджиево – 500 лв.
6.Басарбово – 400 лв.
7.Просена – 400 лв.
8.Хотанца – 400 лв.
9.Сандрово – 500 лв.
10.Тетово – 600 лв.
11.Ястребово – 250 лв.
12.Долно Абланово – 150 лв.
3.Лимит на средствата за подпомагане разходите за едно християнско и мюсюлманско погребение на самотни, бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане лица,., съгласно приложения № 17 и 18
4. Размер на режийни разноски за сметка на собствените приходи на общината за столово хранене в Спортно училище “М-р Ат.Узунов”, както следва:
– закуска – 0,14 лв.; обяд – 0,53 лв.; вечеря – 0,29 лв.
VІІІ.Утвърждава списъка на длъжностите и имената на служителите имащи право на транспортни разходи / Приложение № 19 /.
ІХ. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на заплащане на транспортните разходи до размера на предоставените от държавния бюджет средства. / Приложение № 20 /
Х.Определя ( съгласно чл.11 и при спазване изискванията на чл.12 от ЗОД ) годишните плащания по общинския дълг, съгласно Приложение № 21
XІ.Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
1. Местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки и фондове на общината /чл. 24 от Закона за общинските бюджети/.
2. Делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане (по реда на § 32 ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г.) за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.
XIІ.При възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2008 година /чл. 27 от Закона за общинските бюджети/.
1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит – местни дейности.
XIІІ.Задължава кмета на общината:
1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация ;
2. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредите с бюджетни кредити;
3. Да ограничи или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.
4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя, донора.
5. Да предлага на общинския съвет след 30 Септември 2008 г. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност – § 33 от ПЗРна ЗДБРБ за 2008 г.
6. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на утвърдените средства за подпомагане на организации с нестопанска цел (пенсионерски клубове, дружества на инвалиди, общински лечебни заведения, неправителствени организации за социални дейности, читалища и др.).
7. В шестмесечен срок да проучи, прецени по законност и целесъобразност постъпилите предложения от общественото обсъждане на бюджет 2008 г. и да докладва резултатите пред общинския съвет.
XІV. На основание § 39 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 год. дава съгласие дейностите в културата да прилагат системата на делегирани бюджети като им се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет и им се преотстъпват приходи от планираните постъпления в сборния бюджет на общината в размер на 325 523 лв. (Приложение № 1А)
XV. На основание § 71 ал.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 год.във връзка с прилагане на система на делегирани бюджети във всички училища в системата на народната просвета и предоставено право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет, от планираните постъпления в сборния бюджет на общината им се преотстъпват приходи в размер на 312 549 лв. (Приложение № 1А)