Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 830 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 70, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 10, ал.1, т. 5, чл. 22, ал. 1, чл. 23, ал. 1 и чл. 24 и чл. 31  от Наредба № 9 на ОбС –  Русе, Общинският съвет реши:

  1. Утвърждава предложеното от комисията класиране, съобразно Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс и класиране на кандидатите за управител на „Общински пазари” ЕООД (Приложение №5) и избира Кунчо Славов Кунчев за Управител на „Общински пазари” ЕООД за срок от три години.
  2. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с утвърдения кандидат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)