Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 830 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т.5 от Търговския закон, чл. 51а, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл. 76, ал. 3 АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, със следното съдържание:
§ 1. В чл. 3, ал.2. изразът „с общинско имущество“ се заменя с „с общинско участие в капитала“.
§ 2. Текстът на Раздел VI се изменя така:
„Раздел VI
Правила за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото“
§ 3. В Раздел VI отпада текста на чл. 15 и се създава нов текст:
„Чл. 15 (1) Сключването на договори за наем и разпореждане с недвижимо и движимо имущество на търговски дружества с общинско участие в капитала се извършва от управителните органи на дружеството. Срокът на договорите за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(2) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда определен в Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост.
(3) Управителните органи на търговски дружества с общинско участие в капитала определят имотите, които подлежат на задължително застраховане. Застрахователните вноски са за сметка на дружеството.
§ 4. Чл.31 да се допълни с ал.9:
„(9) Месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните органи на общинските еднолични търговски дружества са не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.“
§ 5. В чл.31а се правят следните изменения:
„Чл.31а. Възнагражденията по договорите за управление на управителите на лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала, са в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец. Конкретния размер на възнаграждението се определя с решението на Общинския съвет при избиране на управител на лечебното заведение.“
§6. В Приложението към чл. 31, ал.2 от Наредба №9 на Общински съвет, в раздел Забележки, да отпадне т. 7.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)