Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 830

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 830
Прието с Протокол № 40/28.12.2005 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.154, ал.3 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Увеличава сборния бюджет на общината за 2005 г. по приходите и разходите със сумата 81 081 лв., както следва:

ПО ПРИХОДИТЕ – ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
§ 3119 Държавен трансфер за преотстъпени данъци по ЗОДФЛ + 81 081 лв.

ПО РАЗХОДИТЕ – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
Функция “ОБРАЗОВАНИЕ”
Дейност 312 “Специални детски градини”
§ 1016 “Вода, горива и енергия” + 1 081 лв.

Функция “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Дейност 425 “Диспансери за психични заболявания”
§ 4302 “Субсидии за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ” + 80 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/