Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 831 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-01-17/12.11.2021 г. и извлечение от Протокол №24/06.12.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) V-1666 в кв. 106 по Застроителния и регулационния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, с площ от 666 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес гр. Мартен, ул. „Тулча“, предмет на АЧОС №4143/19.02.2004 г., вписан под №101, том VII, Н.Д. 1505, вх.рег.№2729 от 01.03.2004 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Миглена Тодорова Станева на цена от 18328,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувачите.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл.52, ал.5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)