Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 831 Прието с Протокол № 32/12.12.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години на Сдружение „Български червен кръст-Областен съвет-Русе” част от нежилищен имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Плиска” №2, бл. „Плиска”- партер, с обща площ от 95,67 кв.м, с идентификатор 63427.1.163.1.128 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем чка , точка сто шестдесет и три точка едно точка сто двадесет и осем), предмет на АОС №74/19.06.1995 г. и месечна наемна цена – 63,00 лв. с включен ДДС.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)