Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 831 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл. 21 ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 8 от ЗНА, чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Русе реши:
І. Приема Наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, както следва:
§. 1. Чл. 104, ал. 2 става: „Наказателните постановления се издават от лицата, предвидени в чл. 22, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация.“
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§. 2. В чл. 83, ал. 1, изречение 2 на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе думите „или упълномощено от него лице“ се заменят с „или негов заместник“.
§. 3. Чл. 53, ал. 1 на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе се изменя така: „Наказателните постановления се издават от лицата, предвидени в чл. 22, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация.“
§. 4. Чл. 51 на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе се отменя.
§. 5. В чл. 20, ал. 1 на Наредба № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура текстът „а наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощено от него лице“ се заменя с “а наказателните постановления се издават от лицата, предвидени в чл. 22, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)