Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 832 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и ал.4, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.26, ал.1, т.3 и чл.42, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване за изграждане на едноетажна пристройка на допълващото застрояване, без сутерен, обект: „Пункт за смяна и баланс на гуми“, с размери 6 м./8 м. и застроена площ 48 кв.м., съобразно виза за проектиране от 19.11.2021 г. от Главния архитект на Община Русе и представен инвестиционен проект, към съществуваща полумасивна, едноетажна жилищна сграда,  със застроена площ от 43 кв.м., разположена в общински поземлен имот, представляващ УПИ XXII-1062 в кв. 65 по регулационния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, с адрес гр. Мартен, ул. „Ясна поляна“ №22, описан в АЧОС №6589/13.12.2011 г., вписан под №153, том 41, Н.Д. 8507, ДВР 15926, вх. рег. №16365 от 16.12.2011 г. по описа на Службата по вписванията – град Русе, на ПЛАМЕН ПЕТРОВ АТАНАСОВ срещу заплащане на цена в размер на 1 354,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.

30% от постъпленията от учредяване на правото на строеж да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)