Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 832 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. Приходи – държавна дейност
§ 3601“Реализирани курсови разлики от валутни операции“ ПАГ „Гео Милев“ -100лв.
Всичко приходи държавна дейност -100лв.
ІІ. Приходи – местни дейности
§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност
на бюджетните предприятия“ -121лв.
§7201 „Предоставени средства по възмездна финансова помощ“ -200 000лв.
Всичко приходи местна дейност -200 121лв.
Всичко приходи по бюджета: -200 221лв.
ІІІ. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1051 „Командировки в страната“ ПАГ „Гео Милев“ -100лв.
Всичко за дейност: -100лв.
Всичко за функция: -100лв
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 528 „ Центъра за работа с деца на улицата“
§1020 „Външни услуги“ +36 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Проектиране и изграждане на площадка за спорт и игри
в двора на ЦРДУ, гр. Русе, ул. „Битоля“ 1а“ -36 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи държавни дейности: -100лв.
ІV. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1015 „Материали“ +10 700лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ -10 700лв.
Обект „Цветно лазерно мултифункционално устройство А3/А4“ 1 бр. +5000лв.
Обект „Компютърна система“ -14 400лв.
/било 32бр. за 38 400лв.; става:20бр. за 24 000лв./
Обект „Мултифункционално устройство – скенер и принтер А3 и А4“ 1 бр. -1 300лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“
Обект „Автомобил с висока проходимост 4х4, нов,
за ОП „Паркстрой-Русе“ 1бр. /било 19 000лв.; става: 21 000лв./ +2 000лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи
за програмни продукти“
Обект „GDPR ИНФО“ 3бр. +1 080лв.
Обект „GDPR АСИСТЕНТ“ 3бр. +1 404лв.
Всичко за дейност: +4 484лв.
Дейност 123 „Общински съвет“
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает
по трудови правоотношения“ – обществен посредник -12 790лв.
Всичко за дейност: -12 790лв.
Всичко за функция: -8 306лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги “
Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“
§1015 „Материали“ ОП „Паркстрой – Русе“ -2 000лв.
Всичко за дейност: -2 000лв.
Всичко за дейност: -2 000лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -202 484лв.
Всичко за дейност: -202 484лв.
Всичко за функция: -202 484лв.
Всичко разходи местни дейности: -212 790лв.
V. Разходи държавна дейност дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 738 „Читалища“ – дофинансиране
§4500 „Субсидии и други текущи трансфери
за юридически лица с нестопанска цел“ НЧ „Христо Ботев“ гр. Русе +12 790лв.
Всичко за дейност: +12 790лв.
Дейност 739 „Музеи, художествени галерии с регионален характер“ –дофинансиране, §1015 „Материали“ РИМ Русе -121лв.
Всичко за дейност: -121лв.
Всичко за функция: +12 669лв.
Всичко разходи по бюджета -200 221лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)