Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 832

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 832
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 и чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 и чл.16 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе и въз основа на одобрена план-сметка на разходите за извършване на услугите – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Русе за 2006 г., приета с Решение № 812 от 22.12.2005 г., Общинският съвет реши:

І. (1) Очакваните приходи за извършване на услугите – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Русе за 2006 г. се определят на следната база:

1. Жилищни имоти на фирми и граждани – 2 101 626 лв.
2. Незастроени имоти на граждани – 16 514 лв.
3. Нежилищни имоти на граждани – 263 782 лв.
4. Нежилищни имоти на фирми – 3 466 781 лв.

Общо: – 5 848 703 лв.

(2) Превишението над план-сметката е заради неотчетеното влияние на данъчните оценки на някои видове имоти. В случай на разлика между приходите от такса за битови отпадъци и разходите по утвърдената план-сметка, получена в резултат на неотчетеното влияние на намалената такса за някои видове имоти, тя да бъде за сметка на други собствени общински приходи.
(3) Утвърждава разпределение на средствата за обезвреждане на битови отпадъци, определени с Решение № 812 от 22.12.2005 г. на Общински съвет Русе, по населени места съгласно Приложение № 1, кол.7.

ІІ. Определя размер на таксата за битови отпадъци през 2006 г. както следва:
1. На база данъчна оценка на имота в промили

НАСЕЛЕНО МЯСТО

Видове имоти

Общ промил 2006г.

в т.ч.:

Промил за сметосъбир. и сметоизв.

Промил за обществена хигиена

Промил за обезврежд. на БО

РУСЕ, вкл. квартали и сел. образования

Жилищни имоти (гр.и фирми)

1.7

0.8

0.6

0.3

Незастроени имоти на граждани

1.0

0.5

0.4

0.1

Нежилищни имоти граждани

3.1

1.5

1.2

0.4

Нежилищни имоти на фирми

7.0

3.5

2,7

0.8

км. Николово

Жилищни имоти (гр.и фирми)

4.1

2.1

1.5

0.5

Незастроени имоти на граждани

2.2

1.0

0.8

0.4

Нежилищни имоти граждани

3.2

1.6

1.2

0.4

Нежилищни имоти на фирми

6.9

3.2

2.7

1.0

км. Мартен

Жилищни имоти (гр.и фирми)

5.0

2.6

1.6

0.8

Незастроени имоти на граждани

2.5

1.2

0.8

0.5

Нежилищни имоти граждани

3.2

1.7

1.0

0.5

Нежилищни имоти на фирми

11.0

5.7

3.6

1.7

км. Ново село

Жилищни имоти (гр.и фирми)

7.8

3.6

3.3

0.9

Незастроени имоти на граждани

3.8

1.7

1.6

0.5

Нежилищни имоти граждани

3.2

1.5

1.3

0.4

Нежилищни имоти на фирми

10.7

5.0

4.5

1.2

км.Червена вода

Жилищни имоти (гр.и фирми)

3.8

1.6

1.8

0.4

Незастроени имоти на граждани

1.9

0.8

0.9

0.2

Нежилищни имоти граждани

3.3

1.4

1.5

0.4

Нежилищни имоти на фирми

10.7

4.5

5.0

1.2

км.Семерджиево

Жилищни имоти (гр.и фирми)

6.2

2.4

2.8

1.0

Незастроени имоти на граждани

3.1

1.2

1.4

0.5

Нежилищни имоти граждани

3.2

1.2

1.5

0.5

Нежилищни имоти на фирми

9.7

3.9

4.2

1.6

км.Басарбово

Жилищни имоти (гр.и фирми)

6.2

3.1

2.4

0.7

Незастроени имоти на граждани

3.1

1.5

1.2

0.4

Нежилищни имоти граждани

3.2

1.6

1.2

0.4

Нежилищни имоти на фирми

11.0

5.5

4.2

1.3

км.Просена

Жилищни имоти (гр.и фирми)

12.5

5.5

5.4

1.6

Незастроени имоти на граждани

6.3

2.8

2.7

0.8

Нежилищни имоти граждани

3.4

1.5

1.5

0.4

Нежилищни имоти на фирми

11.0

4.9

4.8

1.3

км.Хотанца

Жилищни имоти (гр.и фирми)

12.5

3.8

6.6

2.1

Незастроени имоти на граждани

6.1

1.9

3.2

1.0

Нежилищни имоти граждани

3.3

1.0

1.7

0.6

Нежилищни имоти на фирми

11.0

3.6

5.7

1.7

км.Сандрово

Жилищни имоти (гр.и фирми)

4.2

1.6

2.0

0.6

Незастроени имоти на граждани

2.1

0.8

1.0

0.3

Нежилищни имоти граждани

3.3

1.2

1.6

0.5

Нежилищни имоти на фирми

11.0

4.1

5.3

1.6

км.Тетово

Жилищни имоти (гр.и фирми)

5.0

2.5

1.6

0.9

Незастроени имоти на граждани

2.5

1.2

0.8

0.5

Нежилищни имоти граждани

3.3

1.6

1.1

0.6

Нежилищни имоти на фирми

11.0

5.4

3.6

2.0

км.Ястребово

Жилищни имоти (гр.и фирми)

12.5

4.2

6.3

2.0

Незастроени имоти на граждани

6.3

2.1

3.2

1.0

Нежилищни имоти граждани

3.3

1.1

1.7

0.5

Нежилищни имоти на фирми

11.0

3.4

5.9

1.7

с.Долно Абланово /км.наместн./

Жилищни имоти (гр.и фирми)

12.1

5.6

5.7

0.8

Незастроени имоти на граждани

6.1

2.8

2.9

0.4

Нежилищни имоти граждани

3.3

1.6

1.4

0.3

Нежилищни имоти на фирми

11.0

5.1

5.1

0.8

1.1. За имотите на предприятията: „Тих труд”, „Успех” и „Прогрес”, в които работят хора с физически и сензорни увреждания, и религиозните общности и институции вписани в регистъра по Закона за вероизповеданията – 4,0 на хиляда, в т.ч.:

– За сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 на хиляда;
– За обществена хигиена – 1,5 на хиляда;
– За обезвреждане на БО – 0,5 на хиляда;

1.2. За имоти на предприятия намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци и за незастроени имоти на фирми се събира такса за подържане на чистота на териториите за обществено ползване в размер на 5,0 ‰ върху данъчната оценка (отчетната стойност) на имотите за всяко населено място.

1.3. За жилищните имоти и нежилищни имоти на граждани, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за подържане на чистота на териториите за обществено ползване в размер на 0,5 ‰ върху данъчната оценка на имотите за всички населено място.

2.Според количеството на битовите отпадъци за лицата подали декларации по чл.16, ал.1 от Наредба №16 на ОбС до 30.11.2005 г. – сбора от:

2.1. Годишна такса в лв. за 1 бр. деклариран съд за битови отпадъци:

– Бургаски контейнер – 7 732 лв.
– Контейнер тип „Бобър” – 2 518 лв.
– Пластмасова кофа – 415 лв.

2.2. Такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в промили за обществена хигиена върху данъчната оценка на имота е 5,8 ‰ за всяко населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/