Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 832

Прието с Протокол № 40/18.03.2010 г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І. Приема следните изменения в Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
§ 1. В чл. 5, ал.1 създава нова точка 25 със следния текст: „Приема решения за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител.”
§ 2. Изменя чл. 67, ал. 1 като думите „чл. 92, ал.1, чл. 64, ал.1” се заменят с: „чл.96, ал.1”.
§ 3. Изменя чл. 87, ал.1 като заличава думите: „По предложение на група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.”
§ 4. Изменя чл. 108, ал.1, т.2 като думите „Община Русе” да се заменят с: „Общински съвет – Русе”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)