Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 833 Прието с Протокол № 31/24.03.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, §22, ал.1, т.1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал.1 и ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, Протокол №26/02.02.2022 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общинският съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 27 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7138 – ул. „Чипровци“, село Николово, Община Русе, приобщен към УПИ XII-28 в кв. 8 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 756,00 лева (седемстотин петдесет и шест лева), без дължими данъци и такси.

           2. Обявява придаваем терен от 27 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7138 – ул. „Чипровци“, село Николово, Община Русе, придаван към УПИ XII-28 в кв. 8 по плана на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, за частна общинска собственост.

           3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 27 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №0.7138 – ул. „Чипровци“, село Николово, Община Русе, приобщен към УПИ XII-28 в кв. 8 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, на „СОЛАР-Т 2020“ ЕООД, ЕИК 206097937, след заплащане на Община Русе цена в размер на 756,00 лева (седемстотин петдесет и шест лева) и дължимите данъци и такси.

           30% от постъпленията от продажбата на посочения придаваем терен да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

          4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)